Vỏ tủ phân phối treo cột kt: 1200x1200x400

Mô tả sản phẩm: